Tel: +48 501 921 015

Nabijanie klimatyzacji 

Posiadamy urządzenia do odzysku, analizy i nabijania czynników chłodniczych R134a oraz R1234yf. Gazy chłodnicze dostarcza nam Linde Gazy, są to certyfikowane, w pełni bezpieczne dla Twojego auta czynniki z gwarancją jednego z największych producentów w Europie.

  • czynnik R134a: 1,1,1,2- Tetrafluoroetan, C2H2F4. Zagrożenia związane z substancją: Na skutek rozpadu termicznego tworzą się opary toksyczne tj. tlenek węgla, fluorowodór, fluorek karbonylu. Wdychanie- wysokie stężenie może spowodować uduszenie. Kontakt ze skórą- może spowodować odmrożenie lub zamarzniecie skóry. Zagrożenia pożarowe: H280- gaz pod ciśnieniem, podgrzanie grozi wybuchem. Przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu. Gaszenie- wszystkimi środkami gaśniczymi.
  • czynnik R1234yf: 2,3,3,3- Tetrafluoropropen, C3H2F4. Zagrożenia związane z substancją: Na skutek rozpadu termicznego tworzą się opary toksyczne tj. tlenek węgla, fluorowodór. Wdychanie- wysokie stężenie może spowodować uduszenie. Kontakt ze skórą- może spowodować odmrożenie lub zamarzniecie skóry. Zagrożenia pożarowe: H220- skrajnie łatwopalny gaz, H280- gaz pod ciśnieniem, podgrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. Gaszenie- spryskiwanie wodą, zastosowanie suchego proszku, piany.